Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Terms & Conditions

Allmänna Villkor :

Regler och villkor för användning av Lyca Mobile SIM och multifunktionskuponger

1. Definitioner

1.1 Policy för acceptabel användning: policyn som meddelats kunden av Lyca mobile (oavsett om den policyn krävs av Lyca mobile eller någon underliggande nätoperatör som möjliggör tjänsterna) som styr den acceptabla användningen av tjänsterna, vilken policy kan ändras från tid till annan och vilken finns på www.lycamobile.se.
1.2 Avtal: det avtal att tillhandahålla Tjänsten till Kunden av Lyca mobil som ingås när Kunden köper och registrerar sig hos Lyca mobil. Dessa allmänna villkor är en integrerad del av det avtalet.
1.3 Kund: en fysisk person som, eller en juridisk person som ingår avtal med Lyca mobile.
1.4 Lyca mobil kundtjänst: kundtjänstavdelningen, som kunden kan kontakta för alla frågor angående Lyca mobiltjänst, nås genom att ringa antingen 3332 från din Lyca mobil eller +46 7349 73737 från en annan telefon.
1.5 Lyca mobil: Lyca mobile Europe Limited, 3rd Floor, Wallbrook Building, 195 Marsh Wall, London E14 9SG, Storbritannien
1.6 Lyca mobiltjänst eller tjänst: den tjänst genom vilken Kunden använder Nätet för direkt transport av teletrafik från mobilanvändare till och från anslutningspunkter på Nätet eller till anslutningspunkter i andra nät.
1.7 Lyca mobilt SIM-kort eller SIM-kort: ett förbetalt, föraktiverat kort som innehåller en mikroprocessor som möjliggör åtkomst till tjänsterna.
1.8 Lyca mobil påfyllningskupong: en multifunktionskupong (oavsett om den är i fysisk eller elektronisk form) som innehåller en kod som gör det möjligt för kunden att lösa in det nominella värdet mot flera produkter, såsom sändningstid för mobiltelefoni.
1.9 Nätverk: nätverket för trådlös telekommunikation.
1.10 Produkter: Lyca mobilt SIM-kort och Lyca mobila multifunktionskuponger eller någon annan produkt som erbjuds av Lyca mobil.
1.11 Roamingtjänster: dessa är mobiltelefonitjänster som möjliggör fortsatt åtkomst till tjänsterna för en kund vid resa utanför Sverige och som tillhandahålls över telekommunikationssystem i utländska nät utanför Sverige och som Lyca mobil inte har någon kontroll över. Roamingavgifter tillkommer i roamingnätverket, vilket vanligtvis indikeras av att Lycas mobilnät inte visas på telefonens skärm.

2. Tjänster och skyldigheter

2.1 Lyca mobil är endast skyldig att tillhandahålla de medel som krävs för att tillhandahålla den korrekta driften av Lyca mobiltjänsten inom dess kontroll. I detta avseende kommer Lyca mobile att fastställa de tekniska medel som krävs för att ge tillgång till denna tjänst inom dess kontroll under optimala förhållanden. 2.2 Mobiltelefoni är en form av trådlös kommunikation och fungerar på basis av överföring av radio- och signalfrekvenser. Som sådan kan den störas av många externa källor eller av hinder som finns i byggnader, vegetation eller terräng och som sådan kan Lyca mobile inte garantera en perfekt felfri överföring (när det gäller faktisk tillgänglighet eller tjänstens kvalitet) på alla platser överhuvudtaget gånger. 2.3 Kvaliteten på Lycas mobiltjänst beror också på kvaliteten på den mobiltelefon som kunden använder. Lyca mobil har ingen kontroll eller inflytande över mobiltelefonens kvalitet och kompatibilitet. 2.4 Tjänsterna som tillhandahålls “i befintligt skick”. Lyca mobil lämnar ingen garanti med avseende på Tjänsten och garanterar inte att tjänsterna är av tillfredsställande kvalitet, lämpliga för ett visst ändamål, adekvata, pålitliga, exakta, kompletta, säkra elektriska lera felfria. 2.5 Ibland kan nätverket och tjänsterna bli otillgängliga på grund av krav på uppgradering, modifiering, underhåll eller andra nödvändiga arbeten relaterade till nätverket eller tjänsterna. Vid dessa tillfällen kan tjänsterna vara tillfälligt otillgängliga och Lyca mobil ska sträva efter att hålla en period av icke-tillgänglighet till ett minimum. Lyca mobil har inget ansvar för sådana perioder av otillgänglighet. 2.6 Lyca mobile erbjuder roamingtjänster men på grund av dessa tjänsters karaktär kan Lyca mobile inte garantera tillgängligheten eller kvaliteten på tjänster som använder sådana roamingtjänster. 2.7 Till Lyca mobila SIM-kort hör PUK-koden (personlig upplåsningsnyckel). Instruktioner för deras användning kan ändras för att återspegla ny teknik och kommer att förklaras i “användarmanualen” för mobiltelefonen. Kunder ska vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att bevara sekretessen för sin PUK-kod. Kunder är ansvariga för all uppsåtlig eller olämplig användning till följd av avsiktlig, slumpmässig eller oavsiktlig kommunikation av dessa koder eller överföring av hans/hennes SIM-kort. 2.8 Lyca mobile kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella förluster eller olägenheter som orsakas kunden av någon distributörs eller återförsäljares agerande, inklusive bedrägeri och bedrägeri och/eller utebliven betalning. I sådana fall bör kunden kontakta distributören och/eller återförsäljaren från vilken de köpte SIM-kortet och/eller multifunktionskupongen och begära en återbetalning. 2.9 Premium-klassade SMS och Premium-klassade samtal är uttryckligen undantagna från tjänsterna. 2.10 Samtalspriser som använder Tjänsterna visas på marknadsföringsaffischer, som ändras från tid till annan och/eller på webbplatsen www.lycamobile.se 2.11 Lyca mobile förbehåller sig rätten att övervaka och spela in kommunikation med hjälp av tjänsterna. Detta kan göras för att förbättra tjänsterna, för att säkerställa efterlevnad av Lycas mobilpolicyer, förfrågningar från myndigheter, tillsynsmyndigheter eller tillsynsmyndigheter och för att upptäcka förhindra brottslig aktivitet. 2.12 Som en policyfråga kommer Lyca mobile inte avsiktligt att koppla bort några samtal förutsatt att det finns kredit tillgängligt för samtalen, men det kan vara möjligt att samtal kan kopplas ner på grund av saker utanför Lyca mobiles kontroll, t.ex. force majeure, transportörsfel, teknikfel eller mänskliga fel. 2.13 Kunder informeras härmed om den inneboende risken i användningen av mobiltelefonen när de kör ett motordrivet fordon. Lyca mobile kan inte hållas ansvarigt för skador till följd av en olycka orsakad av användning av mobiltelefonen medan ett motordrivet fordon framförs. 2.14 Kunder informeras härmed om eventuella störningar som en mobiltelefon kan orsaka i vissa känsliga typer av utrustning såsom medicinsk utrustning, flygplan etc. Det är därför väsentligt att instruktionerna från de personer som ansvarar för sådan utrustning strikt efterlevs. Lyca mobile kan inte hållas ansvarigt för skador som uppstår på grund av underlåtenhet att följa sådana instruktioner. 2.15 Lyca mobile förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande (och utan föregående meddelande) begränsa eller förhindra åtkomst till vissa webbplatser och tjänster över sitt nätverk, inklusive Voice over Internet Protocol (‘VoIP’) tjänster. När vi beslutar att begränsa eller förhindra åtkomst enligt denna paragraf kan du få ett meddelande som säger att webbplatsen eller tjänsten är “inte tillgänglig”.

3. SIM-kortet

3.1 Lycas mobila SIM-kort används genom att det sätts in i en kompatibel mobiltelefon.
3.2 Lyca mobils SIM-kort förblir Lyca mobils exklusiva egendom. Kunden måste förvara SIM-kortet säkert och inte missbruka SIM-kortet på något sätt. Lyca mobile kommer endast att ersätta ett SIM-kort om det visar sig vara defekt på grund av felaktig utförande eller design. Lyca mobil kan efter eget gottfinnande ta betalt för att byta ut ett SIM-kort där Lyca mobil anser rimligen att Kunden har varit ansvarig för missbruk, skada eller förlust av det ursprungliga SIM-kortet. Lyca mobil förbehåller sig dessutom rätten att när som helst återkalla ett Lyca mobilsimkort. Det är Kundens ansvar att informera Lyca mobile om eventuella skador på SIM-kortet köpt av Kunden.
3.3 Lyca mobila SIM-kort med noll (0) kredit har inte Tjänsterna aktiverade. Om du vill aktivera och använda tjänsterna måste du ladda kredit på SIM-kortkontot fylla på ditt konto genom att köpa och aktivera multipurpose-kuponger. Om ingen kredit laddas eller inga paket aktiveras på SIM-kortet inom 7 dagar före -aktiveringsperiod, SIM-kortet kommer automatiskt att avaktiveras och återvinnas.
3.4 Om Lycas mobila SIM-kort inte används för att ringa utgående samtal och SMS under tre (3) månader (“giltighetsperioden”) kommer SIM-kortet att spärras för att förhindra ytterligare utgående användning av Kunden.
3.5 Kunden har sedan en (1) månad på sig att fylla på sitt SIM-kort. Om Kunden fyller på inom 1 månad och använder Tjänsten kommer den gamla krediten som tidigare spärrats enligt punkt 3.3 att återställas och Kunden kommer att kunna ringa och ta emot samtal och SMS som vanligt.

3.6 Om Kunden inte fyller på inom en (1) månad från “giltighetsperioden” kommer kunderna att förlora: all oanvänd kredit; hans/hennes specifika telefonnummer permanent och Lycas mobila SIM-kort kommer att blockeras permanent från all vidare användning av kunden.
3.7 Alla mobilnummer utan utgående samtal eller SMS-aktivitet under 4 månader kommer att återvinnas direkt efter 4 månader och eventuellt utan kundmeddelande.

4. Multifunktionskupong

4.1 Kunder betalar för användningen av Tjänsterna genom att fylla på sitt SIM-kortkonto. Kunder gör detta genom att köpa Lyca mobila multipurpose Vouchers och ladda kredit på SIM-kortskontot.
4.2 Kunder kan ladda upp sitt Lyca mobila SIM-kort med hjälp av en multifunktionskupong när som helst efter registreringen, inklusive under alla giltighetsperioder.
4.3 Om påfyllningen sker före utgången av en giltighetsperiod eller inom en (1) månad efter giltighetsperioden, kommer den oanvända krediten vid tidpunkten för påfyllningen att läggas till krediten som finns på Lyca mobila multipurpose Kupong.
4.4 Varje gång Kunden fyller på sitt Lyca mobila SIM-kort under giltighetstiden, ska giltighetstiden förlängas med ytterligare tre (3) månader i enlighet med ovanstående villkor.
4.5 Om kunden har använt en Lyca mobil multipurpose Voucher för att fylla på sin kredit för användning av ett SIM-kort, kan den krediten endast användas för användning med Tjänsterna och kunden ska inte ha rätt att få någon kontantåterbetalning för eventuell utestående kredit som finns kvar på Kundens konto när som helst, inklusive när Kunden underlåter att använda Tjänsterna under en giltighetstid och Avtalet sägs upp.
4.6 Kunders förskottsbetalningar via Lyca mobila multipurpose-kuponger kan inte återbetalas av Lyca mobile och inte heller betalas ränta på någon kredit på ett kundkonto. Varje gång Tjänsterna används av Kunden (eller någon annan som använder en Kunds mobiltelefon) kommer de köpta påfyllningarna att minskas i enlighet med taxeavgifterna för den specifika kommunikationen.
4.7 Lyca mobil förbehåller sig rätten att erbjuda Lyca mobila multipurpose Voucher som en multifunktionskupong som kan lösas in för flera tjänster (om några) inklusive sändningstid för Lycas mobila mobiltjänst.
4.8 Från den 5 augusti 2014 ska alla nya påfyllningskrediter löpa ut nittio [90] dagar från datumet för påfyllning eller omladdning. För att undvika tvivel gäller detta inte det befintliga saldot på ditt konto före den 5 augusti 2014

5. Modifiering

Där det krävs av driftsförhållanden eller organisationen av Tjänsten, kan Lyca Mobile ändra de tekniska egenskaperna för sina tjänster. Kunder kommer inte att ha rätt till ersättning för utbyte eller modifiering av mobiltelefoner som är nödvändiga på grund av en förändring i nätverket som påverkar tjänsterna.

6. Frånkoppling

6.1 Lyca Mobile kan koppla bort kunden helt eller delvis från tjänsten, utan föregående meddelande, om kundens användning av tjänsten hotar nätverkets säkerhet eller funktionalitet, viktiga sociala hänsyn eller tredje parts skydd. I händelse av andra överträdelser från kundens sida kommer Lyca Mobile att meddela Kunden i förväg om intrånget och en rimlig tid för att åtgärda innan du kopplar bort.
6.2 Frånkoppling ska ske utan att Kunden har rätt till någon ersättning. Frånkopplingen kommer att hävas när Lyca Mobile konstaterar att Kunden har fullgjort sina skyldigheter. Kunden ska stå för frånkopplingskostnaderna och kostnaderna för återanslutning. Frånkoppling av Tjänsten fritar inte Kunden från några av hans/hennes skyldigheter enligt Avtalet.
6.3 Om Kunden inte, inom någon tidsperiod som tillåts enligt punkt 6.1, uppfyller sina skyldigheter enligt Avtalet, har Lyca Mobile rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan, varvid alla anspråk från Kunden mot Lyca Mobile förfaller.
6.4 Var och en av parterna kan säga upp Avtalet med omedelbar verkan på grund av ett väsentligt avtalsbrott från den andra parten; eller, med en månads varsel till den andra parten

7. Kundens ansvar

7.1 Kunden ska inte använda tjänsterna för följande aktiviteter: Otillbörliga, omoraliska, bedrägliga eller olagliga ändamål eller för att skicka kommunikation eller lagring av information som är stötande, kränkande, oanständig, obscent eller hotfull; Förorsaka, eller medvetet tillåta andra att orsaka, någon störande irritation eller olägenhet oavsett om det är för Lyca Mobile eller någon av Lyca Mobiles kunder eller andra personer, vilket ska inkludera användningen av nätverket för ihållande sändning av oönskad kommunikation utan rimlig anledning; i syfte att orsaka skada, skada eller försämra driften av nätverket över vilket tjänsterna tillhandahålls; och lagring eller spridning av information som inte tillhör kunden och som kan anses göra intrång i en tredje parts rättigheter inklusive en annan persons upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter (såvida inte med föregående medgivande från sådan tredje part).
7.2 Vid köp av ett Lyca Mobile SIM-kort kan kunden bli tvungen att registrera sig hos Lyca Mobile och detta kan inkludera att kunden lämnar sin personliga information inklusive namn, adress, födelsedatum etc. Kunden bekräftar att tillhandahållande av falsk information är en bedräglig handling och om Lyca Mobile fastställer att sådan personlig information är falsk, ska Lyca Mobile ha rätt att säga upp detta Avtal utan något ansvar gentemot Kunden.
7.3 Det är Kundens ansvar att meddela Lyca Mobile om eventuella ändringar av deras personuppgifter och att hålla deras uppgifter uppdaterade av Lyca Mobile.

8. Dataskydd och kunduppgifter

8.1 Lyca mobile och någon av dess företagsgrupper kan använda kundens personliga information, kommunikationsinformationen och nummer som används av kunden sparas i Lyca mobils filer och behandlas av Lyca mobil eller tredje part i dess namn i syfte att: leverera Tjänsten; för administration och kundtjänständamål; och informations- och marknadsföringsändamål; allt inom ramen för relationen med Kunden och för att initiera informations- eller reklamkampanjer kopplade till Produkterna eller Tjänsterna som tillhandahålls av Lyca mobil.
8.2 Genom att registrera sig hos Lyca mobile samtycker en Kund till att Lyca mobile delar sin information med andra företag i koncernen och externa företag som är Lyca mobiles pålitliga och noggrant utvalda affärspartners. Lyca mobile och sådana noggrant utvalda affärspartners kommer att ha rätt att kontakta kunder via post, telefon, e-post eller SMS för att informera kunderna om alla varor, tjänster eller kampanjer som kan vara av intresse för dem. Kunder som inte vill få sådan information om reklamkampanjer kopplade till produkterna som tillhandahålls av Lyca mobil, eller inte vill bli kontaktade av Lyca mobil inom ramen för direkt kommersiell prospektering, kan när som helst begära från Lyca mobil, gratis kostnadsfritt, att föras upp på en lista som är avsedd för detta ändamål. Sådan begäran ska göras av kunden till unsubscribe@lycamobile.com
8.3 Genom att registrera sig hos Lyca mobile samtycker kunden till att Lyca mobile överför hans/hennes personliga information till länder som inte tillhandahåller samma nivå av dataskydd som Storbritannien om det behövs för att tillhandahålla tjänsterna.
8.4 Lyca mobile kommer alltid att använda och behandla Kundens personuppgifter i enlighet med svensk dataskyddslagstiftning, som ändras från tid till annan.
8.5 Lyca mobile ska tillhandahålla kunden en kopia av hans/hennes personliga information som innehas av Lyca mobile där en kund begär tillgång till sådan information och förutsatt att kunden betalar den nominella administrationsavgiften.

9. Lyca Mobiles ansvar

9.1 Lyca mobil har inget som helst ansvar vad gäller Lycas mobila SIM-kort, Lyca mobila multipurpose Voucher eller tillhandahållandet av Tjänsterna annat än vad som anges i Avtalet.
9.2 Lyca mobile ansvarar inte för skador eller förluster till följd av innehållet i samtal eller SMS som skickas eller tas emot av Kunden.
9.3 Lyca mobile kan inte hållas ansvarigt för skada som uppstår till följd av ingripande av tredje part, inklusive statliga, reglerande eller administrativa organ.
9.4 Under inga omständigheter ska Lyca mobile hållas ansvarigt för indirekta eller immateriella skador, inte heller för extra kostnader, inkomst- eller vinstförlust, förlust av kunder, förlust eller skada av data eller förlust av kontrakt.
9.5 Lyca mobil ska inte ha något ansvar eller ansvar i händelse av förlust, stöld, bedräglig eller felaktig användning av Lyca mobils SIM-kort av Lyca mobilkunder. Dessutom är Lyca mobil inte skyldig att återbetala krediter som används av Lyca mobilkunder eller någon annan person där en kund inte har kontroll över SIM-kortet och har underlåtit att meddela Lyca mobil att han/hon har förlorat sin kontroll över SIM-kort, och ska vidare inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser som uppstår vid användning av tjänster kopplade till ett Lyca mobilt SIM-kort

9.6 Lyca mobiles ansvar gentemot en Kund ska begränsas till det totala maximala sammanlagda beloppet (inklusive rättegångskostnader och andra utgifter) på tio tusen svenska kronor (10 000 SEK) per skadestånd eller serie av relaterade anspråk.
9.7 Om en Kund lider av skada eller förlust ska Kunden skriftligen meddela Lyca mobile om skadan så snart som möjligt och i alla händelser inom fyra (4) veckor efter upptäckten att skadan har inträffat. Skador som inte har anmälts till Lyca mobil inom denna period ska inte ersättas. Denna period ska inte gälla för en kund (en fysisk person som inte agerar i egenskap av yrkes- eller företag) om kunden gör rimliga argument för att han eller hon inte rimligen kunde förväntas meddela Lyca mobile inom denna period .
9.8 Lyca mobile kommer inte att vara skyldigt att utföra några skyldigheter eller tillhandahålla tjänsterna på grund av någon händelse av force majeure, d.v.s. någon faktor utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till Guds handlingar, stridsåtgärder, försummelse eller misslyckande från en tredje part, krig, statliga åtgärder eller genom någon handling eller beslut som fattas av en domstol med behörig jurisdiktion.
9.9 Lyca mobil är inte ansvarig för några köp, vare sig fysiska eller elektroniska, gjorda av kunder från någon webbplats som rekommenderas eller omdirigeras av Lyca mobil.

10. Kundens ansvar

10.1 Kunder är ansvariga för skada av något slag som orsakas Lyca mobil eller tredje part genom deras användning eller missbruk av Lyca mobil SIM-kort eller Lyca Mobile Multipurpose Voucher av vem som helst eller på vilken mobiltelefon som helst, även i händelse av förlust eller stöld och Kunderna ska ersätta Lyca mobile för alla skador de orsakar, inklusive mindre fel. 10.2 I händelse av förlust eller stöld av Lyca mobil-SIM-kortet är det Kundens ansvar att så snart som möjligt meddela Lyca mobile om denna förlust eller stöld och att förhindra att någon annan använder SIM-kortet. Kunden är ensam ansvarig för SIM-kortet och kan inte kräva någon ersättning från Lyca mobile för förlust eller stöld av SIM-kortet.

11. Ändringar

11.1 Lyca mobile förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående meddelande (förutom att betydande negativa ändringar ska ske med en månads varsel). Vidare bekräftar Lyca mobile att de har gjort sitt bästa för att säkerställa riktigheten av informationen häri, men tar inget ansvar för fel, utelämnanden och missförstånd som uppstår.
11.2 Priser och faktureringsvillkor för tjänsterna kan ändras utan föregående meddelande (förutom att betydande negativa ändringar ska ske med en månads varsel); detta kan bero på omständigheter utanför Lyca mobils kontroll, såsom förändringar av grossistpriser som de debiteras av tredjepartsleverantörer.
11.3 Ändringar i förhållande till 11.1 och 11.2 kommer att publiceras på Lycas mobilwebbplats. Det är kundens ansvar att regelbundet kontrollera Lycas mobilwebbplats för eventuella ändringar som påverkar tjänsterna och deras användning. Genom att fortsätta använda Tjänsterna efter att Lyca mobil har gjort ändringar i förhållande till 11.1 och 11.2 ovan, samtycker Kunden till dessa ändringar. Om en Kund inte är nöjd med någon av dessa ändringar behöver Kunden inte fortsätta att ladda upp sitt konto för att använda Lycas mobila SIM-kort.
11.4 Lyca mobile har rätt att överlåta alla sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till någon annan tredje part.

12. Klagomål, tvister och tillämplig lag

12.1 Eventuella klagomål eller tvister mellan Kunden som en fysisk person som inte agerar i egenskap av ett professionellt företag och Lyca mobile angående tillhandahållandet av Tjänsten måste först tas upp med Lyca mobiles Kundtjänst med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.
12.2 Underlåtenhet av vare sig Lyca mobil eller Kund att upprätthålla rättigheter enligt
detta avtal ska inte hindra Lyca mobil eller kunden (i förekommande fall) från att vidta ytterligare åtgärder.
12.3 Avtalet regleras av svensk lag och ska styras av svenska domstolars exklusiva jurisdiction